Opis

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr Km 489/17

Dariusz Wiercigroch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-12-2021 o godz. 14:30 pod adresem: Sala Balowa Karolina, ul. Sikorskiego 17, 05-200 Wołomin, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Krzysztof Szymor Bożena Szymor, położonej przy ul. Lipińska, dz. ew. 201/1 w obr. 24 , 05-200 Wołomin, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00073304/5.

Opis nieruchomości:
segment lokali mieszkalnych (w ramach udziału wynoszącego 9/45 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym), oznaczony symbolem B-6 (w skład którego wchodzą odrębne lokale mieszkalne nr 4 oraz 5), który po wyodrębnieniu będzie stanowił odrębną nieruchomość, położony w budynku przy ul. Lipińskiej 77C, obręb 0024 WOŁOMIN, w miejscowości Wołomin, powiecie wołomińskim. Segment rozmieszczony jest na parterze, 1 piętrze oraz 2 piętrze, powierzchnia segmentu lokali mieszkalnych wynosi 155,76 m kw. Do prawa do lokalu (po wyodrębnieniu), będą przynależały pomieszczenia o powierzchni 10,59 m kw. (strych, pom. gosp.).
Suma oszacowania wynosi 550 557,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 412 917,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 055,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PEKAO III O. w Warszawie 02 1240 1040 1111 0010 3287 6249.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wołominie mieszczącym się pod adresem: Prądzyńskiego 3a, Wołomin, 05-200 Wołomin.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Dariusz Wiercigroch


Informacje

Nr. sprawy: Km 489/17

Dokumenty do pobrania

nopic

LokalizacjaNapisz do nas !

 

KONTAKT

Informacje

KOMORNIK SĄDOWY
PRZY SĄDZIE REJONOWYM W WOŁOMINIE
DARIUSZ WIERCIGROCH
KANCELARIA KOMORNICZA W ZĄBKACH

UL. IGNACEGO SKORUPKI 62 LOK. 24
05-091 ZĄBKI
tel. +48 22 252 46 04
fax 22 258 75 50
wolomin.wiercigroch@komornik.pl

LOKALIZACJA